Vi er tilgængelige 24/7

Vi arbejder koncentreret med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed samt tryghed til vores medarbejderes høje faglighed skaber grobund for forandringer hos borgerne. 

Derfor er vi tilgængelige for vores borgere, som er tilknyttet Artes Home døgnet rundt.  

Tilgang/metoder

Hos ARTES HOME er vore vigtigste tilgang, relation, anerkendelse og ressourcefokuseret.

Den fagprofessionelle måde at arbejde med en anerkendende pædagogik skal støtte borgeren, så borgeren bliver i stand til at gøre sine indtryk begribelige, håndterbare og meningsfulde.

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god relation mellem den professionelle og borgeren. Det er os som professionelle, der har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil.

Vi arbejder derfor ud fra en relations pædagogisk tilgang, da vi gennem relationer til andre, danner vores eget selvbillede og egen identitet.
​Ved god relation opnås større effekt af vores pædagogiske arbejde.

Vi arbejder ressourcefokuseret, så man fokuserer på borgerens ressourcer, det vil sige det borgeren kan og kan lære og ikke det de ikke kan. Alle har ressourcer, og alle ressourcer kan udvikles til nye færdigheder. Med det ressourcefokuserede menneskesyn kan man ud fra borgerens adfærd kortlægge, hvilke færdigheder borgeren allerede har, og hvilke færdigheder borgeren endnu ikke har lært, men har brug for at lære.

Derudover implementere vi Low Arousal og socialfærdighedstræning i dagligdagen.

Støttens indhold

Støtten er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring og selvstændighed i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt. Støtten kan ydes inden for en eller flere af følgende temaer, som tager udgangspunkt i VUM:

· Praktiske opgaver i hjemmet – Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage rengøring, indkøb og tøjvask.

· Egenomsorg – Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage personlig hygiejne, påklædning, medicin og personlig fremtræden.

· Kommunikation – Eksempler på opgaver kan være støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.

· Mobilitet – Eksempler på opgaver kan være støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt uden for hjemmet, herunder offentlig transport.

· Samfundsliv – Eksempler på opgaver kan være støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse og beskæftigelse.

· Socialt liv – Eksempler på opgaver kan være støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.

· Sundhed – Eksempler på opgaver kan være støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling. Indsatsen kan ydes som et afklarende forløb med henblik på at afdække fremadrettet støttebehov i forhold til de ovenstående temaer.

Formål med indsatsen

Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støtten tilrettelægges ud fra borgerens individuelle støttebehov og Artes Home tilbyder også støtte i aftentimerne og i weekenderne.