Persondatapolitik

1. Generelt

Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På www.artes.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2. Dataansvarlig

2.1 Artes er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Artes

Røddingvej 11A, 8800 Viborg

Tlf.  31 44 89 59 

E-mail: kontakt@artes.dk

CVR 3945964

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven.

2.3 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

Kontaktperson: Administrationsleder Brian Ritz Morosi-Jørgensen

E-mail:                  kontakt@artes.dk

Telefon:                 31 44 89 59

Ved brev:              Artes, Røddingvej 11A, 8800 Viborg, Att. Brian Ritz Morosi-Jørgensen

3. Vi behandler følgende persondata

3.1 Når du er indskrevet i behandlingen som beboer:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:I forbindelse med dit ophold på Artes har vi brug for at behandle en række personlige, herunder følsomme, oplysninger om dig. Det kan omfatte dine kontaktoplysninger, cpr-nummer, uddannelsesforhold, erhvervsforhold, familieforhold, økonomi, personlighedstest, oplysninger om strafbare forhold og andre private forhold, herunder alkoholmisbrug eller andet misbrug, helbredsoplysninger og medicinordinationer samt evt. andet der er relevant for dit behandlingsforløb.
Formål og retsgrundlagArtes behandler/videregiver udelukkende personoplysningerne med det formål at give dig en kvalificeret sundhedsfaglig alkoholbehandling, administrere forhold omkring din indskrivning, samt at overholde lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til journalføring og dokumentation af den behandling, du modtager.   Det retlige grundlag for behandling af dine data er bl.a. Sundhedsloven artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2 og stk. 4, Lov om autorisation af sundhedspersoner, Autorisationsloven kap. 6, §§21-25, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler samt Persondataforordningens artikel 6, stk 1 og artikel 9, stk 2.
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:For at kunne leve op til ovennævnte formål kan det være nødvendigt at udveksle visse oplysninger vedr. dit behandlingsforløb med eksterne samarbejdspartnere: –          Henvisende/kommende alkoholambulatorium og andre sundhedsfaglige/sociale instanser –          Din praktiserende læge/psykiater og sygehusafdelinger –          Webreq. I forhold til laboratoriesvar (blodprøver, urinprøver, ekg mv.) –          Administrative leverandører (regnskabsafdeling m.fl.) –          Tilsynsmyndigheder
Tidsrum for opbevaring:Vi har pligt til jf. ovennævnte lovgivning vedr. patientjournaler at opbevare dine personoplysninger i op til 10 år.

3.2 Når du søger job på Artes:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Navn, adresse, fødselsdato samt øvrige oplysninger der fremgår af din ansøgning
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:Vurdering af din ansøgning i forhold til den søgte stilling – hvad enten ansøgningen er opfordret eller uopfordret
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:Ved din ansøgning giver du os lov til at behandle de data, du har tilsendt os med henblik på en vurdering af din ansøgning i forhold til den opslåede stilling, ved uopfordret ansøgning i forhold til alle relevante stillinger..
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:Dine oplysninger behandles udelukkende internt på Artes.
Tidsrum for opbevaring:Ansøgningen i forbindelse med stillingsopslag  eller uopfordrede ansøgninger opbevares i 3 måneder efter stillingen er besat med mindre du i din ansøgning udtrykkeligt anmoder om anden opbevaringsperiode.

3.3 Når du besøger vores hjemmeside:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Når du besøger Artess hjemmeside  www.artes.dk indsamler vi kun i de tilfælde, hvor du udfylder en kontaktformular ved tilmeldinger til kurser, din kontaktinformation (navn, e-mail, postnr., telefon mv.). Dette gør vi med det formål at kunne facilitere og administrere en enkel tilmeldingsprocedure.
Information om cookiesDu kan andetsteds på hjemmesiden læse om Artes’ brug af cookies under ”cookie-politik”.
Videregivelse af dine personoplysninger:Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.
Tidsrum for opbevaring:Dine personoplysninger gemmes ikke i vores hjemmeside-systemer.

4. Dine rettigheder

Som nævnt i afsnit 3.1. har Artes lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til journalføring og dokumentation af den behandling, der sker. Der kan derfor være begrænsninger i nedenfor nævnte generelle bestemmelser i Persondataforordningen.

4.1 Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

4.2 Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

4.3 Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

4.4 Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

4.5 Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

4.6 Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Artes. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til sletning eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

5.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

6 Sikkerhed

6.1 Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

7 Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

8 Opdatering af denne Politik

8.1 Artes er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Denne politik er opdateret d. 8. december 2020