Faglige tilgange og metoder

Forsorgshjem Artes er godkendt, af Socialtilsyn Midt, til at benytte følgende metoder og tilgange:

  • Low Arousal
  • Motiverende samtale (MI)
  • Almen Daglig Levevis (ADL)
  • Anerkendende tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Voksenudredningsmetoden (VUM)

MI og den anerkendende tilgang understøtter Forsorgshjem Artes’ målsætning vedrørende beboernes eget ansvar og inddragelse i opholdet samt beboernes selvstændighed og selvbestemmelse. Low Arousal og den relationspædagogiske tilgang hjælper med at forebygge forekomsten af vold og trusler. Begge metoders udgangspunkt er at skabe trygge og forudsigelige rammer, hvor der er fokus på konfliktnedtrapning og relationsopbygning.

Personalet kan gennem de valgte metoder og tilgange stille deres kompetencer og viden til rådighed for beboeren, for at beboeren kan træffe sine valg på et informeret grundlag, men det er beboerens egne valg der er omdrejningspunktet for opholdet.

Du kan læse yderligere om vores tilvalgte metoder og tilgange på Tilbudsportalen.

Low Arousal

Low Arousal er en pædagogisk metode, der forsøger at undgå at mennesker bliver følelsesmæssigt overstimulerede og ender i konflikter. Metoden handler om, at skabe rammer for den enkelte, således de kan trives og undgå konflikter. Low Arousal er med til at skabe et trygt miljø for både personale og beboere.

Almen Daglig Levevis (ADL)

Igennem ADL fokuseres der på de færdigheder, der er nødvendige for at beboeren kan bo i egen lejlighed og indgå i det omgivende samfund. Færdighederne i fokus er primært: løsning af praktiske gøremål såsom rengøring eller sund kropslig hygiejne, relationsdannelse, bo selvstændigt samt det at være en del af arbejdsmarkedet.

Motiverende samtale (MI)

Motiverende samtale fokuserer på at skabe en forståelse hos beboeren omkring beboerens egne ressourcer og barrierer, så beboeren får igangsat forandringer, som beboeren ikke er klar til. Med metoden er der i det daglige fokus på at støtte beboerens autonomi og evne til selv at skabe forandring. Derudover skal det benyttes som samtaleredskab i forhold til beboernes opholdsplan og indsatsmål. Vi tilstræber, at beboeren med tiden opnår en selverkendelse og forståelse for egne evner, hvorved beboeren kan føle sig ordentligt påklædt til livet i egen lejlighed.

Anerkendende tilgang

Ved at benytte den anerkendende tilgang skabes der et fokus på anerkendelse og værdsættelse af beboerens egenskaber. Personalet bruger denne tilgang til at sætte sig ind i beboerens oplevelsesverden samt ved at være nysgerrig på og spørge ind til beboerens perspektiv og have blik for beboerens ressourcer. 

Relationspædagogisk tilgang

Den relationspædagogiske tilgang tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode faglige relation, at vi kender beboerne og deres behov, og det er via denne gode relation, at personalet skal arbejde med beboeren ift. at opnå beboernes egne formulerede mål og delmål for opholdet på Forsorgshjem Artes.