Værdier og Grundlag

Artes henvender sig en kompleks målgruppe med mange forskellige problematikker. Vi mener derfor en eklektisk tilgang til borgerne er central, idet borgerens individuelle støttebehov skal være styrende for den indsats som borgeren tilbydes på Artes. Artes tilbyder dermed en vifte af pædagogiske tilgange, hvis primære formål er at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Vi fokuserer vores pædagogiske arbejde på den gode relation, hvor vi hjælper borgeren med at skærpe sine sociale evner. Vi mener man bedst skaber fremdrift og motivation ved at fokusere på alle borgernes kompetencer og styrker, fremfor at fokusere på deres problematikker –  dette gøres igennem en anerkendende tilgang. 

Fremdrift er et nøgleord i vores organisation og i arbejdet med borgerne. For mange af vores borgere er fremtidsdrømmen at komme i egen lejlighed og dette er også vores fremtidsdrøm for dem. Samtlige borgere har derfor selv ansvar for deres egen lejlighed og fællesarealer, hvor vores personale støtter og guider dem i rengøring og vedligeholdelse, så borgerne kan flytte herfra med de nødvendige redskaber det kræver at bo i egen lejlighed uden vedvarende pædagogisk støtte. 

Det kan være svært for enhver at få en hverdag til at køre rundt, der er mange ting man skal forholde sig til og det er et stort ansvar. Vores borgere har af forskellige årsager behov for hjælp til at strukturere dagligdagen. Strukturen kan være alt fra hjælp til at komme i skole og stå op, til hjælp med at have en sund personlig hygiejne eller huske regelmæssige måltider. 

Borgerne får ejerskab i Artes som deres hjem gennem medinddragelse i så mange aspekter af dagligdagen som muligt. Vi afholder husmøder en gang om ugen, hvor borgerne kan arrangere den forekommende uges aktiviteter og madplan.

Personalet er til stede 24/7, 365 dage om året, således borgerne får den nødvendige guidning til at trives. Artes skaber en genkendelig struktur for borgerne vha. en fast kontaktpædagog, der sørger for en overskuelig hverdag gennem strukturskemaer, faste maddage og ugentlige hjemmedage. Til hjemmedagene løser borger og kontaktpædagog mulige opståede problematikker og/eller behov. Der afholdes trivselssamtaler og planlægges økonomi, aftaler ud af huset, osv. 

Ud fra anbringende kommunes handleplan, udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan efter de første 3 måneder. Derefter skriver Artes statusrapporter efter aftale med anbringende kommune med udgangspunkt ICS metoden. ICS metodens syv fokuspunkter (1. Sundhedsforhold, 2. Sundheds journal, 3. Skoleforhold/beskæftigelse og læring, 4. Fritidsforhold og venskaber, 5. Udvikling og adfærd, 6. Familieforhold, 7. Indsatsområder) er også basis for vores daglige journalføring, således der skabes en kontinuerlig dokumentation med fokus på samtlige aspekter af en borgers liv. 

I samarbejde med borgeren, vil der blive aftalt udviklingsmål og fokuspunkter, som borgeren ønsker hjælp til at udvikle. Borgerens udviklingsmål og fokuspunkter vil i samarbejde med borgeren blive justeret – eksempelvis i forbindelse med de ugentlige trivselssamtaler. Målene vil altid tage udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan. Artes har altid borgerens nærmeste udviklingszone for øje og målet er at borgerens kompetencer fastholdes og styrkes med henblik på selvforvaltning. 

Du kan læse om vores pædagogiske metoder og tilgange på Tilbudsportalen – Botilbud Artes