Hvor og hvordan bor vi

Hans Tausens vej

Forsorgshjemmet er beliggende 10 minutters gang fra Viborg centrum, med gode indkøbsmuligheder og mulige aktiviteter. Den ligger tæt på Viborg søer, med udsigt dertil fra 1. etage, hvor beboerne og medarbejder kan gå ture og være fysisk aktive. 

Lejlighederne

Vi har 16 lejligheder i denne afdeling, enten 1 eller 2 værelses lejligheder med eget køkken og badeværelse. 5 af vores lejligheder har egen indgang.

Fællesområderne 

Vi har også en lækker fællesstue, fælleskøkken, samtalerum og hyggelige udeområder, hvor vi nyder fællesskabet og hygger med hinanden.

Stue-faelles-2

Billede 1 af 10

Fraflytning

Når du gerne vil flytte fra Forsorgshjem Artes skal personalet informeres, således vi kan få afregnet det sidste med dig. Du er selv ansvarlig for at tømme din lejlighed for personlige ejendele, samt gøre rent i lejligheden. Hvis du har lånt ting fra Artes, der ikke bliver afleveret tilbage eller er ødelagte vil du blive opkrævet et beløb, der skal dække det tabte. Når alt er klaret skal din nøgle afleveres på kontoret. 

OPMAGASINERING 

Det er dit eget ansvar at sørge for at alle dine personlige ejendele bliver fjernet fra lejligheden. Vi har mulighed for at opbevare tøj og mindre ejendele i op til 3 måneder, hvorefter det vil blive doneret til en genbrugsforretning. Vi kan ikke opbevare elektronisk udstyr. 

Har du glemt nogle ejendele hos os er du altid velkommen til at kontakte personalet for at aftale afhentning. 

OPHØR AF SAMARBEJDE

I tilfælde af at du ikke overholder vores husorden kan det føre til at samarbejdet ophører. Dette vil vi gå i dialog med dig forinden. Dog vil samarbejdet ophøre uden advarsel hvis en af de følgende ting sker: 

 • Voldelig eller truende adfærd overfor personale eller medbeboere. 
 • Salg af rusmidler. 
 • Låner medicin af andre eller låner dit eget ud. 

Hvis samarbejdet ophører vil forstander bestemme, ud fra årsagen, hvor lang tid du har karantæne fra at opholde dig på Forsorgshjem Artes.  

Indflytning

Forsorgshjem Artes er selvvisiterende.
Det vil sige, at hvis du ønsker at bo ved os, kan du enten kontakte os telefonisk eller møde op på matriklen. Du kan finde vores kontaktoplysninger her

Du kan kun blive indskrevet hos os, hvis du opfylder de følgende kriterier: 

 • Du er hjemløs og har brug for midlertidigt ophold.
 • Du er i mellem 18-80 år gammel. 
 • I tilfælde af at du har et misbrug af en art, skal du være i behandling for det. 
 • Du har ingen behov for hjælp til kropslig pleje. 
 • Du er ikke kørestolsbruger, da vi ikke har ramper til at komme ind. 
 • Du vil være aktiv i samarbejdet med forsorgshjemmets personale.

Når du ankommer til Artes får du en grundig introduktion til hvordan det er bo hos os. Vi gennemgår vores husorden, der beskriver diverse regler og retningslinjer vi har. Til indflytningssamtalen får vi afklaret din økonomiske situation og andre mulige problematikker du har brug for hjælp til med det samme. Derefter snakker vi om indhentning af oplysninger om dig, der kan hjælpe os med at skabe et bedre ophold hos os.

Derefter får du en rundvisning og nøglerne til din lejlighed. 

OPHOLDSPLAN

Efter indflytning vil du indenfor de første 3 uger skulle til en indskrivningssamtale, hvor dig og din kontaktperson starter med at lave opholdsplanen for hvad du gerne vil opnå mens du bor hos os. Du vil løbende have samtaler med din kontaktperson om din opholdsplan, så den hele tiden er relevant ud fra din nuværende situation og ønsker. 

Indenfor 3 måneder efter din indflytning afholdes et møde med dig i centrum, hvor også din handlekommune deltager, hvor vi snakker om hvad det videre forløb skal være. 

MEDICIN

Medicin er et anliggende mellem dig og din læge. Medicin i alle afskygninger opbevares på eget værelse, hvor der er et medicinskab på badeværelset til rådighed. Ønsker du, at Artes skal være behjælpelige med at opbevare, dosere og udlevere din medicin er dette muligt. Du har mulighed for at lave en samarbejdsaftale med din kontaktperson vedrørende dit ønske til hjælp af medicinhåndtering. 

Personale

Det handler om at møde borgerne, hvor de er og på den måde hjælpe dem videre i livet og i et sikkert hjem. Dette gør Forsorgshjem Artes ved at ansætte en tværfaglig personalegruppe, der kan varetage beboernes forskellige og individuelle problematikker. Det tværfaglige personale består af: socialrådgivere, pædagoger, Social- og Sundhedsassistenter, sygeplejerske og administrative medarbejdere.

Værdigrundlag

At være hjemløs er ikke en social endestation – for langt de fleste hjemløse lykkes det at komme ud af hjemløsheden igen og vi ønsker at hjælpe beboerne med dette. På Forsorgshjem Artes tilbyder vi borgerne en professionel indsats, hvor der er fokus på borgerens selvstændighed i deres livsstilsændring. Omdrejningspunktet i det socialfaglige arbejde hos Artes er den gode relation til beboeren, som bygger på gensidig respekt og tillid, hvor borgeren er herre over eget liv og derfor aktivt deltagende når der skal tages livsstilsændrende beslutninger.

Faglige tilgange og metoder

Forsorgshjem Artes er godkendt, af Socialtilsyn Midt, til at benytte følgende metoder og tilgange:

 • Low Arousal
 • Motiverende samtale (MI)
 • Almen Daglig Levevis (ADL)
 • Anerkendende tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Voksenudredningsmetoden (VUM)

MI og den anerkendende tilgang understøtter Forsorgshjem Artes’ målsætning vedrørende beboernes eget ansvar og inddragelse i opholdet samt beboernes selvstændighed og selvbestemmelse. Low Arousal og den relationspædagogiske tilgang hjælper med at forebygge forekomsten af vold og trusler. Begge metoders udgangspunkt er at skabe trygge og forudsigelige rammer, hvor der er fokus på konfliktnedtrapning og relationsopbygning.

Personalet kan gennem de valgte metoder og tilgange stille deres kompetencer og viden til rådighed for beboeren, for at beboeren kan træffe sine valg på et informeret grundlag, men det er beboerens egne valg der er omdrejningspunktet for opholdet.

Du kan læse yderligere om vores tilvalgte metoder og tilgange på Tilbudsportalen.

Low Arousal

Low Arousal er en pædagogisk metode, der forsøger at undgå at mennesker bliver følelsesmæssigt overstimulerede og ender i konflikter. Metoden handler om, at skabe rammer for den enkelte, således de kan trives og undgå konflikter. Low Arousal er med til at skabe et trygt miljø for både personale og beboere.

Almen Daglig Levevis (ADL)

Igennem ADL fokuseres der på de færdigheder, der er nødvendige for at beboeren kan bo i egen lejlighed og indgå i det omgivende samfund. Færdighederne i fokus er primært: løsning af praktiske gøremål såsom rengøring eller sund kropslig hygiejne, relationsdannelse, bo selvstændigt samt det at være en del af arbejdsmarkedet.

Motiverende samtale (MI)

Motiverende samtale fokuserer på at skabe en forståelse hos beboeren omkring beboerens egne ressourcer og barrierer, så beboeren får igangsat forandringer, som beboeren ikke er klar til. Med metoden er der i det daglige fokus på at støtte beboerens autonomi og evne til selv at skabe forandring. Derudover skal det benyttes som samtaleredskab i forhold til beboernes opholdsplan og indsatsmål. Vi tilstræber, at beboeren med tiden opnår en selverkendelse og forståelse for egne evner, hvorved beboeren kan føle sig ordentligt påklædt til livet i egen lejlighed.

Anerkendende tilgang

Ved at benytte den anerkendende tilgang skabes der et fokus på anerkendelse og værdsættelse af beboerens egenskaber. Personalet bruger denne tilgang til at sætte sig ind i beboerens oplevelsesverden samt ved at være nysgerrig på og spørge ind til beboerens perspektiv og have blik for beboerens ressourcer. 

Relationspædagogisk tilgang

Den relationspædagogiske tilgang tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode faglige relation, at vi kender beboerne og deres behov, og det er via denne gode relation, at personalet skal arbejde med beboeren ift. at opnå beboernes egne formulerede mål og delmål for opholdet på Forsorgshjem Artes.

§110 – Vores kerneopgave

Forsorgshjem Artes er en §110 boform i Serviceloven, hvor lovgrundlaget for opholdet er som følgende:

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fraoffentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen

Forsorgshjem Artes’ kerneopgave er, at skabe trygge ramme for vores beboere gennem støtte til at tage kontrol over eget liv. Vi sikre vores beboeres medbestemmelse og indflydelse på opholdet ved at hjælpe den enkelte beboer med at komme i mål med deres opholdsplan. I opholdsplanen formulerer beboeren selv hvad de ønsker at opnå i løbet af deres ophold hos os. Støtten under opholdet på Artes vil typisk være socialfærdighedstræning, hjælp til kontakt til diverse myndigheder – herunder kontakt til arbejdsmarked/uddannelsessystemet/jobcenteret, sagsbehandler og sundhedsvæsenet samt hjælp til udredning af økonomi.