§110 – Vores kerneopgave

Forsorgshjem Artes er en §110 boform i Serviceloven, hvor lovgrundlaget for opholdet er som følgende:

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fraoffentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen

Forsorgshjem Artes’ kerneopgave er, at skabe trygge ramme for vores beboere gennem støtte til at tage kontrol over eget liv. Vi sikre vores beboeres medbestemmelse og indflydelse på opholdet ved at hjælpe den enkelte beboer med at komme i mål med deres opholdsplan. I opholdsplanen formulerer beboeren selv hvad de ønsker at opnå i løbet af deres ophold hos os. Støtten under opholdet på Artes vil typisk være socialfærdighedstræning, hjælp til kontakt til diverse myndigheder – herunder kontakt til arbejdsmarked/uddannelsessystemet/jobcenteret, sagsbehandler og sundhedsvæsenet samt hjælp til udredning af økonomi.