Til Samarbejdspartnere

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Home

Målgruppe

Vores målgruppe er borgere i alderen 18-68 år, og målgruppen er kendetegnet ved at have udfordringer inden for det psykiatriske felt. Dette kan være borgere med en forandret virkelighedsopfattelse, angst, mental retardering og/eller udadreagerende adfærd. Vores målgruppe inkluderer også borgere, som er dømt til en strafferetlig foranstaltning eller domstype 2, 3 eller 4 med lignende problematikker, som beskrevet ovenfor. Vores målgruppe er borgere med forskellige ressourcer og udfordringer, hvorfra vi som botilbud tilrettelægger vores indsats ud fra den enkelte borgers profil. 
Artes Home kan tilbyde vores målgruppe trygge, faste rammer og med vores fagligt stærke personalegruppe, kan vi yde en indsats, der giver beboerne de bedste forudsætninger for en stabil og tryg hverdag. 

Godkendelser

Artes Home er godkendt ud fra Serviceloven §107 og §108.

Forklaring vedrørende Serviceloven §107:
Serviceloven §107 inkluderer et ophold på et midlertidig botilbud, der som udgangspunkt har et eller flere formål:

Tilrettelæggelsen af indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte beboers kapacitet, og indsatsen bliver udarbejdet ud fra indsatsformålet og indsatsmålene fra VUM – Voksenudredningsmetoden. Indsatsmålene opstilles på baggrund af beboerens egne behov og ønsker. Afhængig af beboerens individuelle behov, kan beboeren eksempelvis udvikle kompetencer indenfor:

Indsatsmålene bliver udarbejdet i samarbejde med beboeren med udgangspunkt i vores tilgange såsom rehabilitering og en recovery-orienteret tilgang. De udvalgte indsatser er tilrettelagt ud fra beboerens individuelle ressourcer og behov med fokus på at understøtte og udvikle beboerens funktionsevne. Dette for at give dem redskaber til bedst muligt at kunne håndtere en selvstændig tilværelse.

Hos Artes Botilbud er vi også dedikeret til at være opdateret på de sidst nye bekendtgørelser og lovgivning, så vi kan yde den bedst mulige støtte på området. Ligeledes bliver der regelmæssigt ført tilsyn fra Socialtilsyn Midt, hvis opgave er at få indsigt vores arbejde og sikre, at vi overholder vores lovgrundlag og godkendelser.

Forklaring vedr. Servicelovens §108:
Serviceloven §108 inkluderer et ophold på et længerevarende botilbud, der som udgangspunkt har følgende formål:

Tilrettelæggelsen af indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte beboer i forhold til indsatsformålet og indsatsmålene fra Voksenudredningsmetoden. Indsatsmålene opstilles på baggrund af beboerens specifikke behov. Afhængig af beboerens individuelle behov og ønsker, vil beboeren udvikle eller fastholde færdigheder indenfor:

De udvalgte indsatser er individuelt tilrettelagt ud fra beboerens ressourcer og behov med henblik på at understøtte og udvikle beboerens funktionsevne og dermed fremme størst mulig mestring i eget liv. Indsatserne varetages med inddragelse af beboeren med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang og Recovery. Specifikke oplysninger om det enkelte tilbuds indsatser indgår i servicedeklarationen for det konkrete botilbud.

Hos Artes er vi også dedikeret til at være opdateret på de nyeste bekendtgørelser og lovgivninger, så vi kan yde den bedst mulige støtte på området. Ligeledes bliver der regelmæssigt ført tilsyn fra Socialtilsyn Midt, hvis opgave er at få indsigt vores arbejde og sikre, at vi overholder vores lovgrundlag og godkendelser.

Fleksible pladser

Artes Home har kapacitet til 9 fleksible pladser inden for servicelovens §107 og §108, som er i henhold til den ovenstående målgruppe. Her kan 8 pladser benyttes fleksibelt mellem §107 og §108, hvorfra den sidste plads er en decideret §107plads.
Formålet med fleksible pladser er at kunne sikre den nødvendige fleksibilitet for at kunne imødekomme de anbringende kommunernes behov og efterspørgsel for forskellige pladser til målgruppen. Ydermere er der fokus på at sikre en blid og stabil overgang fra en §107plads til en §108plads, hvis den anbringende kommune vurderer, at der er behov for dette.

Samarbejdspartnere

På Artes prioriterer vi det aktive samarbejde, da dette er essentielt i et vellykket ophold og for at understøtte, at beboernes mål opnås. I en socialpædagogisk indsats er der ofte mange implicerede partnere såsom fagpersoner, pårørende og andet netværk, som sammen med os skal skabe en god og meningsfuld indsats for vores beboere.

Vi samarbejder med følgende:
Artes kan modtage beboere fra alle landets kommuner. For at sikre, at beboerne modtager en helhedsorienteret indsats, arbejder vi målrettet på at have et højt informationsniveau og et tæt kontinuerligt samarbejde med beboernes sagsbehandlere.

Da vi er godkendt til at have beboere med forskellige psykiske sygdomme og problematikker samt beboere med behandlingsdom, har vi et tæt samarbejde med Viborg Psykiatri og Retspsykiatri

En af vores opgaver er at støtte vores beboere med beskæftigelse, praktik og uddannelse i det omfang, beboeren ønsker og har kapaciteten til det. Her har vi et gavnligt samarbejde med Viborg Jobcenter, hvor beboeren, Artes Home og Viborg Jobcenter samarbejder om at finde relevante jobtilbud til beboeren. 

Artes samarbejder også med forskellige udbydere af beskæftigelse i henhold til Servicelovens §104 (aktivitets- og samværstilbud), så vores beboere har mulighed for at komme i beskæftigelse ud af huset. Her samarbejder vi med flere lokale virksomheder i nærområdet om forskellige beskæftigelsestilbud og praktikpladser. Vi har også stor glæde af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvor flere af vores beboere er i gang med eller har gennemført forløbet. Hvis beboerens ønsker at deltage i beskæftigelse, praktik eller uddannelse med vores samarbejdspartnere, stiller vi os selv til rådighed ved for eksempel at deltage i beboerens møder med den valgte samarbejdspartner.

Vi samarbejder også med Viborg Misbrugscenter, i tilfælde af at en beboer har en misbrugsproblematik, således beboeren kan få gavn af blandt andet antabusbehandling, metadonudlevering og misbrugssamtaler.

Ligeledes indgår vi i et samarbejde med tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, når en af vores beboere er domsanbragte. 

Faglige tilgange og metoder

Hos Artes Home anerkendes beboerne som selvstændige og myndige mennesker, der selv ved, hvad der er bedst for dem. Derfor er beboerinddragelse essentielt i vores socialpædagogiske arbejde. Vi er meget fokuseret på at møde beboerne i øjenhøjde og støtte dem i diverse praktiske og emotionelle problematikker, som de måtte møde i hverdagen.

Vi udarbejder forskellige indsatser ud fra den enkelte beboers behov og ønsker. Vi sørger for, at vores beboere får faste rammer i dagligdagen og støtte af vores faglige personale, som hjælper beboerne hen imod en stabil hverdag og forbedring af deres trivsel og livskvalitet.

Vores personale har altid fokus på beboernes nærmeste udviklingszone, og vores mål er, at beboernes kompetencer bliver stabiliseret, udviklet og styrket med henblik på selvforvaltning. Vi tilbyder dermed en bred vifte af pædagogiske tilgange, hvis primære formål er at gøre borgerne mere selvhjulpne og medvirke til, at beboerne føler, at de har et meningsfuldt liv.

Vores menneskesyn gør, at vi arbejder med en anerkendende tilgang, som støtter borgerne til at blive i stand til at gøre sine indtryk begribelige, håndterbare og meningsfulde. Den anerkendende tilgang handler om at undersøge, hvad der virker, og hvorfor det virker, og dermed kan vi blive klogere på, hvordan den ønskede adfærd kan opnås. Denne tilgang er med til at sikre en anerkendende og ligeværdig relation mellem beboeren og personalet. Når relationen er etableret, kan den anerkendende tilgang give redskaber til at tale om det, der er svært og er en hindring for beboerens trivsel. Derefter kan vi gå i dybden og arbejde med emner, som kan være udfordrende for beboeren.

Den recovery-understøttende tilgang har fokus på at skabe forbedringstiltag, hvor det er beboeren selv der definere og vurderer sin recovery, således beboeren selv har en oplevelse af at have et meningsfuldt og tilfredsstillende liv – med eller uden symptomer. Recovery er beboerens egen personlige proces, hvor vi som fagpersoner blot kan støtte beboeren i.

En Rehabiliteringstilgang tager udgangspunkt i beboerens ønsker og behov. Formålet er, at borgere skal kunne opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt på trods af fysiske og/eller psykiske udfordringer og/eller nedsat social funktionsevne. Med en rehabiliteringstilgang har vi fokus på at udvikle eller vedligeholde beboerens funktionsevne, således beboeren kan få kontrol over sit eget liv i det omfang, vedkommende selv ønsker.

Den relations pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor vi gennem relationer til andre mennesker udvikler os. Derfor har denne tilgang fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle beboerens selvforståelse, selvværd og selvtillid. Her fokuserer vi på at skabe en god og tryg relation mellem beboere og personale, så beboeren har tillid til os og vores samarbejde. Dermed kan beboeren opnå en større effekt af vores pædagogiske indsatser.

Vi har også implementeret metoderne Low Arousal, social færdighedstræning og Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) i vores dagligdag. Metoderne er valgt, da de er i overensstemmelse med Artes’ værdier. Vi er af den overbevisning, at beboerne har større forudsætninger for at lykkedes med deres indsatsmål og mødt i deres behov og ønsker, hvis den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i beboernes ressourcer.

Med KRAP fokuserer vi på, hvad beboeren kan og ikke på, hvad beboeren ikke kan. Her tilpasses den pædagogiske indsats til beboerens kognitive niveau. Ligeledes er det essentielt, at motivation skal komme fra borgeren selv, og vores personale er anerkendende og støttende i beboerens indsatser.

Low Arousal forsøger at undgå, at mennesker bliver følelsesmæssigt overstimuleret og dermed ender i konflikter. Metoden har fokus på at skabe stabile rammer for hver enkelte, således beboerne kan fokusere på deres trivsel og udvikling. Denne metode er med til at skabe et trygt miljø for vores personale og beboere, og derfor er det en af vores vigtigste metoder. Low Arousal er med til at skabe trygge og stabile rammer, hvor der er fokus på konfliktnedtrapning, så vi kan forebygge forekomsten af vold og trusler.

Vi kan også tilbyde vores beboere NADA. NADA er en metode, der udspringer af øreakupunktur, hvis formål er at balancere og styrke kroppens funktioner. NADA kan blandt andet bruges til at reducere med stress, afhængighed, angst, depression, søvnløshed og i forbindelse med personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Derudover er vi ressourcefokuseret, så vi har fokus på borgerens egne ressourcer. Det vil sige, at vi er opmærksomhed på hvad borgeren kan og kan lære. Med det ressourcefokuserede menneskesyn kan man ud fra borgerens adfærd kortlægge hvilke færdigheder, borgeren allerede har og hvilke færdigheder, beboeren endnu ikke har lært, men han/hun har ønske om at få tillært.

Statusrapporter og statusmøder

Artes Botilbuds daglige arbejde med beboerne udspringer af servicelovens §141handleplan, som vi arbejder videre med i vores opholdsplaner. Indsatsformålene fra handleplanen bliver brudt op i mindre mål og delmål. §141handleplanen og opholdsplanen tilpasses efter beboerens løbende udvikling, ønsker og behov.

Statusrapporter

Artes Home udarbejder §107- & §108statusrapporter ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM).
Metoden benyttes for at skabe en helhedsorienteret beskrivelse af beboerens udfordringer og ressourcer, samt for at sikre større retssikkerhed for beboeren. Artes Homes statusrapporterne er fokuseret på:

For at hjælpe vores beboere så godt som muligt nu og i fremtiden har vi fokus på, at vores statusrapporter beskriver vores beboere og indsatser så detaljeret og konkret som muligt. Dette er gjort for at sikre beboeren nuværende og fremtidige udvikling samt giver anbringende kommune et udførligt indblik i vores indsatser.

Statusmøder

Vi afholder statusmøder hvert halve eller hele år efter kommunernes ønske. Her følger vi op på handleplanen for at undersøge hvilke tilgange og metoder, der har sikret udvikling hos beboeren. Dette undersøger vi i samarbejde med sagsbehandleren og beboeren og ud fra vores dataindsamling for at fremvise, hvad vi har afprøvet og i hvilken grad det, har været succesfuldt. Herefter kan vi sammen lave nye målsætninger, hvis beboeren har opnået de forudgående mål eller se på, om det er nødvendigt at tilpasse handleplanen til beboerens udviklingspotentiale. Det er vigtigt for os, at beboeren er inddraget så meget som muligt i denne proces, så vi kan inkludere beboeren og arbejde ud fra deres egne ønsker, behov og fremtidsmål.

Henvendelse

Sidder du som kommune og overvejer at indskrive en borger hos os, hører vi meget gerne fra dig.
Vores Faglige Chef Nana Mandøe kan kontaktes både telefonisk eller via e-mail, hvis der ønskes viden om, hvorvidt Artes Botilbud har ledige pladser eller yderligere viden om, hvad vi kan tilbyde vores borgere.

Kontaktoplysninger:
Nana Mandøe
Telefon: 31103729
E-mail: nm@artes.dk

Telefoniske henvendelser kan foretages i tidsrummet 8.00-15.30 fra mandag til fredag.

Ved henvendelse vedrørende en indskrivning vil vores Visitator stille nogle afklarende spørgsmål om borgeren og dennes situation samt den ønskede indsats for at sikre, at vi kan matche dette og borgerens behov. Stemmer dette overens med vores godkendelse og målgruppebeskrivelse, vil vi efterspørge relevante dokumenter såsom profilbeskrivelse og en §141handleplan fra den anbringende kommune. Efter modtagelse af de relevante dokumenter, vil vi udarbejde en pædagogisk strategi med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter. Derefter vil den foreslåede pædagogiske strategi blive fremsendt til sagsbehandleren fra den anbringende kommune, hvor den endelig beslutning vil blive taget.

Tilsynsrapporter

Da vi er et nyopstartet botilbud, har vi ikke haft til af Socialtilsyn Midt endnu, og derfor er der ingen tilsynsrapporter tilgængelige på nuværende tidspunkt. Du kan i stedet læse vores godkendelsesrapport her.

Download brochure her

Artes

Afdelinger

cropped-Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi-1.png

Artes Care

§85 bostøtte

botilbud1-e1615110957517

Artes Botilbud

§107 botilbud

Artes Forsorgshjem

§110 forsorgshjem