Til samarbejdspartnere

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Botilbud

Målgruppe

Artes Botilbud har en bred målgruppe, men tilbuddet er målrettet beboere i alderen 18-68 år, som på grund af psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et midlertidigt ophold. Vi har beboere fra flere forskellige kommuner på tværs af Danmark.

Vores målgruppe er kendetegnet ved, at der er omsorgssvigtede borgere med autisme og indadvendt adfærd, hvor vi fokuserer på beboerens individuelle behov og tilpasser indsatsen efter beboerens kapacitet. Derudover kan målgruppen være kendetegnet ved at have opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelser eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, udadreagerende adfærd eller borgere, som er dømt til strafferetlig foranstaltning med samme problematikker som er beskrevet herunder.

Artes Botilbud er godkendt til følgende:

Vores beboere på Artes Botilbud er tilbudt døgnstøtte for at give beboerne trygge og faste rammer, og vores fagligt kvalificeret personale har fokus på at støtte og udvikle beboernes kompetencer for at skabe stabilitet, udvikling og indre styrke med henblik på selvforvaltning. Vores støtte er grundlaget for beboernes proces hen imod et meningsfuldt liv og muligheden for at opnå personlige mål og drømme.

Siden vores opstart i 2018 har et gennemsnitligt ophold for en beboer på Artes Botilbud varet 351 dage, hvor det korteste ophold var på 95 dage, og det længste ophold er på 986 dage. Efter opholdet er 12 ud af 19 beboere (63%) flyttet i egen lejlighed rundt omkring i landet, hvor de fleste får §85 bostøtte.

Godkendelser

Artes Botilbud er godkendt ud fra Serviceloven §107.

Serviceloven §107 inkluderer et ophold på et midlertidig botilbud, der som udgangspunkt har et eller flere følgende formål:

Tilrettelæggelsen af indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte beboers kapacitet, og indsatsen bliver udarbejdet ud fra indsatsformålet og indsatsmålene fra VUM – Voksenudredningsmetoden. Indsatsmålene opstilles på baggrund af beboerens egne behov og ønsker. Afhængig af beboerens individuelle behov, kan beboeren eksempelvis udvikle kompetencer indenfor:

Indsatsmålene bliver udarbejdet i samarbejde med beboeren med udgangspunkt i vores tilgange såsom rehabilitering og en recovery-orienteret tilgang. De udvalgte indsatser er tilrettelagt ud fra beboerens individuelle ressourcer og behov med fokus på at understøtte og udvikle beboerens funktionsevne. Dette for at give dem redskaber til bedst muligt at kunne håndtere en selvstændig tilværelse.

Hos Artes Botilbud er vi også dedikeret til at være opdateret på de sidst nye bekendtgørelser og lovgivning, så vi kan yde den bedst mulige støtte på området. Ligeledes bliver der regelmæssigt ført tilsyn fra Socialtilsyn Midt, hvis opgave er at få indsigt vores arbejde og sikre, at vi overholder vores lovgrundlag og godkendelser.

Samarbejdspartnere

For at løse opgaven, påkrævet af et §107 botilbud, samarbejder Artes med landets kommuner og andre relevante instanser, der kan assistere os i at skabe en helhedsorienteret indsats for vores beboere. Hos Artes prioriterer vi det aktive samarbejde, da dette er essentielt i et vellykket behandlingsarbejde og for at understøtte beboernes mål. I en socialpædagogisk indsats er der ofte mange implicerede partnere såsom fagpersoner, pårørende og andet netværk, som sammen med os skal skabe en god og meningsfuld indsats for vores beboere.

Vi samarbejder med følgende:
Artes kan modtage beboere fra alle landets kommuner. For at sikre, at beboerne modtager en helhedsorienteret indsats, arbejder vi målrettet på at have et højt informationsniveau, tæt og kontinuerlig kontakt med beboerens sagsbehandlere.

Grundet, at vi er godkendt til at have beboere med forskellige psykiske sygdomme og problematikker samt beboere med behandlingsdomme, har vi et tæt samarbejde med Viborg Psykiatri og Retspsykiatri. Hvis det er beboerens ønske, deltager vi regelmæssigt til møder hos psykiatrien og holder hinanden opdateret med beboernes trivsel i de tilfælde, hvor det er relevant og med hensyn til dataforordningsloven.

En af vores opgaver på Artes er at støtte vores beboere med beskæftigelse, praktik og uddannelse i det omfang, beboeren har et ønske om det og har kapaciteten til det. Her har vi et gavnligt samarbejde med Viborg Jobcenter, hvor beboeren, Artes og Viborg Jobcenter samarbejder om at finde relevante tilbud til beboeren. Vi samarbejder også med Viborg Jobcenter vedrørende praktikpladser og flexjob hos os.

Artes samarbejder også med forskellige udbydere af beskæftigelse i forhold til Servicelovens §104 (aktivitets- og samværstilbud), så vores beboere har mulighed for at komme i beskæftigelse ud af huset. Her samarbejder vi med flere lokale virksomheder i nærområdet om forskellige beskæftigelsestilbud og praktikpladser for vores beboere.

Derudover har vi stor glæde af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvor flere af vores beboere er i gang med eller har gennemført forløbet. Hvis beboerens ønsker at deltage i beskæftigelse, praktik eller uddannelse med vores samarbejdspartnere, stiller vi os selv til rådighed ved eksempelvis at deltage i beboerens møder med den valgte samarbejdspartner og køre beboeren til og fra møderne.

Vi samarbejder også med Viborg Misbrugscenter, når vi har beboere med alkohol- og/eller stofmisbrug. Artes er ikke godkendt til afrusning, så dette varetager vi ikke selv. Derfor samarbejder vi med misbrugscentret, når det er nødvendigt med blandt andet antabusbehandling, metadonudlevering og misbrugssamtaler. Hvis vores beboere har valgt at beholde et samarbejde med et misbrugscenter fra en andet region, kan vi også være fleksible og samarbejde med misbrugscentre fra andre dele af landet.

Faglige tilgange og metoder

Hos Artes Botilbud har vi mange beboere med forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er, at vores beboere bliver mødt med anerkendelse og som selvstændige og myndige mennesker, der selv ved, hvad der er bedst for dem. Derfor er beboerinddragelse essentielt i vores socialpædagogiske arbejde. Vi er også fokuseret på at møde beboerne i øjenhøjde og støtte dem i diverse praktiske og emotionelle problematikker, som de møder i hverdagen.

Ingen af vores beboere er ens, og derfor kræver det ofte en individuel tilgang for at kunne yde den bedst mulige støtte. Den individuelle tilgang bliver udarbejdet løbende i samarbejde med beboeren. For at sikre beboerens trivsel og udvikling er vores vigtigste tilgange:

En Rehabiliteringstilgang tager udgangspunkt i beboerens ønsker og behov. Formålet er, at borgere skal kunne opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt på trods af fysiske og/eller psykiske udfordringer og/eller nedsat social funktionsevne. Med en rehabiliteringstilgang har vi fokus på at udvikle eller vedligeholde beboerens funktionsevne, således beboeren kan få ejerskab over sit eget liv i det omfang, vedkommende selv ønsker.

Den relations pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor vi gennem relationer til andre mennesker udvikler os. Derfor har denne tilgang fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle beboerens selvforståelse, selvværd og selvtillid. Her fokuserer vi på at skabe en god og tryg relation mellem beboere og personale, så beboeren har tillid til os og vores samarbejde. Dermed kan beboeren opnå en større effekt af vores pædagogiske indsatser.

Vores menneskesyn gør, at vi arbejder med afsæt i en anerkendende tilgang, som støtter borgerne til at blive i stand til at gøre sine indtryk begribelige, håndterbare og meningsfulde. Den anerkendende tilgang handler om at undersøge, hvad der virker, og hvorfor det virker, og dermed kan vi blive klogere på, hvordan den ønskede adfærd kan opnås. Denne tilgang er med til at sikre en anerkendende og ligeværdig balance mellem beboeren og personalet. Når balancen er fastlagt, kan den anerkendende tilgang give redskaber til at tale om det, der er svært og er en hindring for beboerens trivsel. Derefter kan vi gå i dybden og arbejde med emner, som kan være anstrengende for beboeren.

Recovery har fokus på at komme sig over vanskelige psykiske lidelser, så den enkelte beboer bliver i stand til at mestre eget liv. Den recovery-understøttende tilgang har fokus på at skabe forbedringstiltag, hvis formål er at hjælpe beboeren til at komme sig helt eller delvist efter en svær sindslidelse. Vi tror på, at en sindslidelse ikke nødvendigvis er kronisk, og at det er muligt at kunne komme sig eller lære at leve et meningsfuldt liv med en sindslidelse.

Vi har en ressourcefokuseret tilgang, hvilket betyder at vi har fokus på beboerens egne ressourcer. Det vil sige, at vi er opmærksomhed på, hvad beboeren evner og rummer af læringskapacitet. Med det ressourcefokuserede menneskesyn kan man ud fra beboernes adfærd skabe hypoteser om, hvilke færdigheder beboeren allerede har og, hvilke færdigheder beboeren endnu ikke har lært, men han/hun ønsker at få tillært.  Ressourcer er vi født med og er en del af hvem vi er, hvad vi er, og hvem vi kan blive fremadrettet. Kompetencer er grundlæggende tillært undtaget nogle af vores fysiske kompetencer og evne til øjenkontakt og de første forsøg på kontakt/rationelle kompetence.

Udover de ovennævnte tilgange har vi implementeret metoden social færdighedstræning og tilgangen Low Arousal, som begge er en del af den almene tilgang i dagligdagen på Artes Botilbud. Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af beboerne sociale færdigheder. Målet med metoden er at forbedre beboerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne beboerens sociale kompetenceevne. Formålet med denne metode er at støtte beboeren til at kunne integreres i samfundslivet ved at øge beboerens kognitive evner og sociale handlemuligheder.

Low Arousal metoden har til formål at støtte beboere i at ændre en udfordrende adfærd ved at undgå konfronterende situationer. Metoden har fokus på at skabe stabile rammer for den enkelte, således beboerne kan fokusere på deres trivsel og udvikling. Denne metode er med til at skabe et trygt miljø for vores personale og beboerne, og derfor er det en af vores mest essentielle metoder. Low Arousal er med til at skabe trygge og stabile rammer, hvor der er fokus på konfliktnedtrapning, så vi kan forebygge forekomsten af vold og trusler.

Vi kan også tilbyde vores beboere NADA. NADA er en metode, der udspringer af øreakupunktur, hvis formål er at balancere og styrke kroppens funktioner. NADA kan blandt andet bruges til at reducere stress, afhængighed, angst, depression, søvnløshed og i forbindelse med personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Statusrapporter og statusmøder

Artes Botilbuds daglige arbejde med beboerne udspringer af servicelovens §141handleplan, som vi arbejder videre med i vores opholdsplaner. Indsatsformålene fra handleplanen bliver brudt op i mindre mål og delmål. §141handleplanen og opholdsplanen tilpasses efter beboerens løbende udvikling, ønsker og behov.

Statusrapporter

Artes Home udarbejder §107 statusrapporter ud fra Voksenudredningsmetodens temaer.
Metoden benyttes for at skabe en helhedsorienteret beskrivelse af beboerens udfordringer og ressourcer samt for at sikre større retssikkerhed for beboeren. Artes Botilbuds statusrapporter har fokus på:

For at hjælpe vores beboere så godt som muligt nu og i fremtiden har vi fokus på, at vores statusrapporter beskriver vores beboere og indsatser så detaljeret og konkret som muligt. Dette er gjort for at sikre beboeren nuværende og fremtidige udvikling samt giver anbringende kommune et udførligt indblik i vores indsatser.

Statusmøder

Vi afholder statusmøder hvert halve eller hele år efter kommunernes ønske. Her følger vi op på handleplanen for at undersøge hvilke tilgange og metoder, der har sikret udvikling hos beboeren. Dette undersøger vi i samarbejde med sagsbehandleren og beboeren og ud fra vores dataindsamling for at fremvise, hvad vi har afprøvet og i hvilken grad det, har været succesfuldt. Herefter kan vi sammen lave nye målsætninger, hvis beboeren har opnået de forudgående mål eller se på, om det er nødvendigt at tilpasse handleplanen til beboerens udviklingspotentiale. Det er vigtigt for os, at beboeren er inddraget så meget som muligt i denne proces, så vi kan inkludere beboeren og arbejde ud fra deres egne ønsker, behov og fremtidsmål.

Henvendelse

Sidder du som kommune og overvejer at indskrive en borger hos os, hører vi meget gerne fra dig.
Vores Faglige Chef Nana Mandøe kan kontaktes både telefonisk eller via e-mail, hvis der ønskes viden om, hvorvidt Artes Botilbud har ledige pladser eller yderligere viden om, hvad vi kan tilbyde vores borgere.

Kontaktoplysninger:
Nana Mandøe
Telefon: 31103729
E-mail: nm@artes.dk

Telefoniske henvendelser kan foretages i tidsrummet 8.00-15.30 fra mandag til fredag.

Ved henvendelse vedrørende en indskrivning vil vores visitator stille nogle afklarende spørgsmål om borgeren og dennes situation samt den ønskede indsats for at sikre, at vi kan matche dette og borgerens behov. Stemmer dette overens med vores godkendelse og målgruppebeskrivelse, vil vi efterspørge relevante dokumenter såsom profilbeskrivelse og en §141handleplan fra den anbringende kommune. Efter modtagelse af de relevante dokumenter, vil vi udarbejde en pædagogisk strategi med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter. Derefter vil den foreslåede pædagogiske strategi blive fremsendt til sagsbehandleren fra den anbringende kommune, hvor den endelig beslutning vil blive taget.

Tilsynsrapporter

Artes har tilsyn minimum en gang om året af Socialtilsyn Midt. Dette tilsyn kan både ske som både et anmeldt eller uanmeldt besøg, men fælles for alle tilsyn er, at der udarbejdes en tilsynsrapport af Artes bagefter. Du kan læse den seneste tilsynsrapport af Artes Botilbud her.

Download brochure her

Artes

Afdelinger

cropped-Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi-1.png

Artes Care

§85 bostøtte

220624 Skals a64 (7)

Artes Home

§107 og §108 fleksible pladser

Artes Forsorgshjem

§110 forsorgshjem