Til samarbejdspartnere

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Forsorgshjem

Målgruppe

Forsorgshjem Artes’ målgruppe er hjemløse i alderen 18-80 år som har brug for et midlertidig ophold. Vores målgruppe skal opfylde følgende 3 kriterier, før de kan blive beboere hos os.

Når borgeren lever op til disse 3 kriterier, så kan vi tilbyde en midlertidig bolig og støtte dem.

Vi forventer, at du er parat til at være i et aktiv samarbejde med vores personale, så vi kan yde den bedst mulige støtte til dig. Hvis du har et misbrug af en art, så skal du være i, eller villig til at indgå i behandling for det.

Godkendelser

Forsorgshjem Artes er godkendt ud fra Servicelovens §110, hvor lovgrundlaget for opholdet er som følgende: 
§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

Vores kerneopgave er at skabe trygge rammer for vores beboere og støtte dem til at tage kontrol over eget liv. Det er vigtigt for os, at inkludere beboerne i at have medbestemmelse og indflydelse på opholdet, så vi sammen kan have et godt samarbejde, hvor alle føler sig set og hørt. Vores arbejde tager udgangspunkt i opholdsplanen, som bliver lavet i samarbejde med beboeren, hvor du selv kan komme med ønsker og mål om, hvad du gerne vil opnå i løbet af dit ophold hos os. Derefter vil vi støtte beboeren til at komme i mål med deres ønsker i deres opholdsplan. Denne støtte vil typisk være social færdighedstræning, hjælp til økonomistyring, samt hjælp til at kontakte diverse myndigheder, såsom uddannelse, jobcentret, sagsbehandler og sundhedsvæsenet.

Faglige tilgange og metoder

Hos Forsorgshjem Artes har vi mange beboere med diverse problematikker. Vi er alle forskellige og derfor kræver det ofte en individuel tilgang for at kunne yde den bedst mulig støtte til hver enkelt beboer. Fælles for vores tilgang er, at den skal sikre beboernes trivsel og muligheder for udviklings.

Artes Forsorgshjem er godkendt til at benytte følgende metoder og tilgange: 

Low Arousal handler for os om at skabe stabile rammer for hver enkelt, så beboerne kan fokusere på deres trivsel og udvikling. Low Arousal er med til at skabe et trygt miljø for vores beboere og personale, og er derfor en grundlæggende tilgang.

Igennem Almen Daglig Levevis (ADL) fokuseres der på de færdigheder der er nødvendige for at beboeren kan bo i egen lejlighed og indgå i det resterende samfund. Disse færdigheder er primært: praktiske gøremål såsom rengøring, sund hygiejne, relationsdannelse, at kunne bo selvstændigt samt med en struktureret hverdag.  Med ADL er vi med til at udvikle beboernes evne til at kunne bo i egen lejlighed og begå sig i det omgivende samfund. 

Motiverende samtale (MI) fokuserer på at skabe en forståelse hos beboeren omkring egne ressourcer og barrierer. Med denne metode er der fokus på at støtte beboernes autonomi og evne til selv at skabe personlig forandring. I vores samtaler navigerer vi efter beboerens opholdsplan, hvor vi afsøger rum for selverkendelse og forståelse for egne evner, så beboeren kan føle sig parat til livet i egen bolig. 

For at lykkes med vores metoder skal vi benytte en anerkendende tilgang. Vores personale sætter sig ind i beboerens baggrund og horison, og vil være nysgerrig på og spørge ind til beboerens perspektiv og ressourcer. Vi fokuserer på beboerens ressourcer, og udviklingspotentiale der skal indløses for at mestre en hverdag i egen bolig. 

Vores relationspædagogiske perspektiv er baseret på at der skal etableres en faglig tillid fra beboeren til personalet. Vores beboere skal kunne stole på vores vejledning, og viden. 

Derudover kan vi også tilbyde vores beboere alternative metoder såsom NADA og Mindfulness. NADA er øreakupunktur som har til formål at balancere og styrke kroppens funktioner. NADA kan blandt andet bruges i forbindelse med stress, afhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer. 

Mindfulness er træning af dit sind, hvor det handler om at være mere nærværende og opmærksomme. Det grundlæggende bag mindfulness er at øve sig i at være mere opmærksom på hvordan vi har det, samt hvad vi tænker og føler. Det vil sige, at du træner i at styre dit sind og tanker, så støjen i dine tanker bliver dæmpet og kontrolleret. Mindfulness kan være hjælpsom hvis bekymringer, angst, stress og negative tanker fylder for meget i dit liv. Vi har en uddannet medarbejder som kan tilbyde dette

Opholdsplan og §110 udredning

Vi vil sammen med beboeren udforme en opholdsplan som vil sendes til beboerens handlekommune inden den første måned af opholdet.

Opholdsplanen vil blive suppleret af en §110 udredning som udarbejdes af beboerens kontaktperson, og som vil udformes på baggrund af pædagogiske observationer, og beboerens egen evaluering af sine opholdsplansmål. 

Handleplansmøde 

Indsatsen i forsorgshjemmet skal flugte med kommunens §141 handleplan. Vi vil meget gerne understøtte et konstruktivt samarbejde med beboerens hjemkommune, og deltager til handleplansmøder og andre samarbejdsfora.

Efterforsorg

Et forløb hos Forsorgshjem Artes er inspireret af recovery perspektiverne i Housing First tilgangen, og vores tilbud om efterforsorg henvender sig til beboere der oplever en positiv udvikling af vores autonomiunderstøttende tilgang. Jf Serviceloven er efterforsorgen en del af vores tilbud, som har til mål at modvirke tilbagefald i hjemløshed. Efterforsorg starter når borgeren har lavet aftale om egen bolig. For at sikre en god overgang for beboeren til et nyt liv i egen bolig, vil indsatsen i vores efterforsorg organiseres i et CTI-forløb. 

At flytte i egen bolig repræsenterer en kritisk overgang for målgruppen generelt, og sætter individet i en sårbar situation. Et CTI-forløb vil støtte den enkelte borger, ved at fokusere på en individuel vurdering af borgerens behov, samt tilpasse indsatsen om den rette professionelle hjælp. Et CTI-forløb vil både støtte op om at borgeren får etableret sig i en bolig, og forebygge risikoen for fremtidige omkostningsfulde ophold på forsorgshjem.

CTI-forløbet er faseopdelt i 3 faser, som strækker sig over en tidsbegrænset periode på 9 måneder. Her vil fase 1 igangsættes idet borgeren har underskrevet en lejekontrakt. Fase 1 er overgangen fra §110 tilbuddet til egen bolig, hvor CTI-medarbejderen i høj grad skal hjælpe og støtte borgeren i de kritiske overgange der måtte opstå. I fase 2 vil borgeren og CTI-medarbejderen i fællesskab arbejde hen imod et mere etableret netværk, som borgeren vil kunne bruge i de kritiske overgange. I denne fase vil CTI-medarbejderen trække sig lidt og støtten vil derfor blive gradvis mindre, dog stadig en regelmæssige kontakt i arbejdet. Den sidste fase 3 vil være den afsluttende del. Her er borgerens ansvar og fremtid blevet lagt over til borgerens selv, samt det støttenetværk som er etableret i gennem CTI-forløbet. 

Hele forløbet vil systematisk blive dokumenteret i en udarbejdet CTI-plan. En plan som vil have fokus på at afdække borgerens støttebehov, samt de aktiviteter der skal igangsættes for at kunne fastholde borgeren i egen bolig. CTI-planen vil blive udarbejdet af CTI-medarbejder og borger i fællesskab og vil tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker og mål. CTI-planen er ligesom CTI-forløbet opdelt i 3 faser. Derfor vil CTI-medarbejder og borger efter hver fase, vurdere forløbet og eventuelle justeringer i planen. På den måde bliver CTI-planen sammenhængende, dokumentere borgerens livssituation, samt understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen i kritiske overgange.

Henvendelse

Hvis der ønskes viden om Forsorgshjem Artes har ledige pladser, eller ønsker yderligere information om hvad vi kan tilbyde beboerne, så kan du kontakte os på telefon: 42749931

Artes

Afdelinger

cropped-Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi-1.png

Artes Care

§85 bostøtte

220624 Skals a64 (7)

Artes Home

§107 og §108 fleksible pladser

Artes Botilbud

§107 botilbud